Na czym polega fenomen termoliftingu?

Dokładnie stąd, że w trakcie zabiegu termoliftingu skóra poddawana jest odpowiedniej, temperaturowej stymulacji, a do tego, jest regularnie poddawana złuszczaniu peelingiem wodnym, który oprócz oczyszczania skóry, pomaga wtłoczyć kompleks aktywnych składników, które nie tylko odżywiają i nawilżają skórę, ale także mają właściwości odmładzające i wygładzające.

Pierwsze efekty są widoczne natychmiast po zabiegu, ale Zaffiro to coś więcej niż jednorazowy zabieg przed wielkim wyjściem. To odmładzający rytuał pielęgnacji, który regularnie wykonywany, zagwarantuje Ci efekt cofającego się czasu, w formie naturalnych, ale spektakularnych rezultatów.

Badania naukowe potwierdzają skuteczność zabiegu – w szczególności w połączeniu z kwasem hialuronowym. Z ich wynikami można się zapoznać tutaj.

Dlaczego termolifting z naszym urządzeniem?

Urządzenie, które posiadamy, pozwala wykonać unikalny i bezpieczny zabieg liftingujący, dający natychmiastowy efekt odmłodzenia i rozświetlenia skóry. Łączy w sobie technologię podczerwieni 1054nm (termolifting) oraz peeling wodny. Po wykonaniu zabiegu obserwuje się do 40% wzrostu liczby fibroblastów w 21 dni po leczeniu, co potwierdzają badania kliniczne in vivo*.

*Nicola ZERBINATI, Hassan Ibrahim GALADARI, Pawel KUBIK, Sergey IVANOV, Neauvia Symposium – Holistic approach in treating mid-face. Neauvia Smart Combination Therapy (SCT) – IMCAS Paris 2020

Zabiegi są wykonywane przy pomocy certyfikowanego urządzenia medycznego (EU, FDA).

Wskazania

• Utrata jędrności skóry na twarzy, szyi i dekolcie w wyniku procesu starzenia lub utraty wagi
• Utrata jędrności skóry ciała w wyniku procesu starzenia lub utraty dużej masy ciała (brzuch, wewnętrzne partie ud i ramion, skóra nad kolanami)
• Wiotkość skóry brzucha
• Bruzdy wargowo-nosowe, zmarszczki
• Utrata owalu twarzy
• Poszarzała, wymagająca odżywienia skóra

Korzyści dla pacjenta

• Natychmiastowe rezultaty
• Bezinwazyjnie
• Komfortowo
• Bez okresu rekonwalescencji – tzw. zabieg lunchowy lub bankietowy
• Również dla osób ze skórą naczynkową
• Lifting i pielęgnacja jednocześnie
• Odmładzanie skóry
• Wzrost ilości fibrolastów o 40 % – 21 dni po pojedynczym zabiegu

Zalecana ilość zabiegów

Zabieg trwa od 40 do 60 min. Warto wykonać od 3 do 6 zabiegów w serii w ostępach 3-4 tygodniowych. Najlepsze efekty uzyskuje się w połączeniu z mezoterapią kwasem hialuronowym.

Chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń 22 253 77 77

_________________________________________________________________________

Where does this glow come from?

It comes from the fact that during the thermos lifting treatment the skin is subjected to appropriate temperature stimulation. In addition, it is subjected to exfoliation with water peeling, which, in addition to cleansing the skin, helps to inject a complex of active ingredients that not only nourish and moisturize the skin, but also have rejuvenating and smoothing properties. The first effects are visible immediately after the treatment, but Zaffiro is more than a one-time treatment before a big event. This is a rejuvenating ritual of care, which, if performed regularly, will guarantee you the effect of turning back time, in the form of natural, but spectacular results.
Scientific study confirming the effectiveness of the thermolifting treatment, in combination with hyaluronic acid. Results are avaiable here.

Why thermolifting with our devise?

The skin tightening laser device allows you to perform a unique, safe lifting treatment, giving an immediate effect of rejuvenating and brightening the skin. It combines infrared technology (thermoligting) and water peeling. Up to 40% increase in fibroblasts 21 Days post treatment in an in vivo clinical study.

*Nicola ZERBINATI, Hassan Ibrahim GALADARI, Pawel KUBIK, Sergey IVANOV, Neauvia Symposium – Holistic approach in treating mid-face. Neauvia Smart Combination Therapy (SCT) – IMCAS Paris 2020

We work with medical device, certified in the EU and by the FDA.

Indications

• Loss of skin firmness on the face, neck and décolleté because of aging or weight loss
• Loss of firmness of the skin of the body because of the aging process or loss of large body weight (abdomen, inner thighs and arms, skin above the knees)
• Abdominal skin flaccidity
• Labionasal folds, wrinkles
• Loss of facial contours
• Dull skin that needs nourishment

Benefits for the patient

• Immediate results
• Non-invasive
• Comfortable
• No recovery period – the so-called. lunch or banquet procedure
• Also, for people with couperose skin
• Lifting and care at the same time
• Skin rejuvenation
• 40% increase in fibroblasts – 21 days after a single treatment

Recommended number of treatments

The treatment lasts from 40 to 60 minutes. It is worth repeating 3-6 treatments in a series at 3–4-week intervals. It is best combined with mesotherapy with hyaluronic acid, preceding thermolifting.

What to know more – call us: +48 22 253 77 77

____________________________________________________

В чем феномен процедуры Термолифтинг?

Именно потому, что кожа подвергается соответствующей температурной стимуляции, а также регулярно отшелушивается водным пилингом Заффиро. Помимо очищения кожи – способствует введению комплекса активных компонентов, которые не только питают и увлажняют кожу, но и оказывают омолаживающие и разглаживающие свойства. Первые эффекты видны сразу после процедуры, но Заффиро — это больше, чем одноразовая процедура перед большим событием. Это омолаживающий ритуал ухода, который при регулярном выполнении гарантирует вам эффект обращения времени вспять, в виде естественных, но впечатляющих результатов. Ниже ссылка на научное исследование, подтверждающее эффективность процедуры термолифтингa, в частности, в сочетании с гиалуроновой кислотой.

Почему термолифтинг Заффиро?

Аппарат Заффиро позволяет проводить уникальную, безопаснyю лифтинг-процедуру, дающую немедленный эффект омоложения и осветления кожи. Он сочетает в себе воздействие инфракрасного света на глубокие слои кожи – термолифтинг и водный пилинг. Медицинское устройство, сертифицированное в ЕС и FDA.

Показания

• Потеря упругости кожи лица, шеи и декольте из-за старения или потери веса.
• Потеря упругости кожи тела в результате процесса старения или потери большой массы тела (живот, внутренняя поверхность бедер и рук, кожа над коленями)
• Вялость кожи живота
• Губно-носовые складки, морщины
• Потеря контуров лица
• Тусклая кожа, нуждающаяся в питании

Преимущества для пациента

• Немедленные результаты
• Неинвазивный
• Комфортный
• Отсутствие восстановительного периода – т. н. обед или банкет
• Также для людей с капиллярной кожей
• Lifting и уход одновременно
• Омоложение кожи
• Увеличение количества фибробластов на 40% – через 21 день после однократного применения

Рекомендуемое количество процедур

Лечение длится от 40 до 60 минут. Процедуру стоит повторить 3-6 раз с интервалом в 3-4 недели. Лучше всего сочетать с мезотерапией гиалуроновой кислотой, предшествующей термолифтингу.

Чтобы узнать больше – позвоните нам: +48 22 253 77 77

____________________________________________________

В чем феномен процедуры Термолифтинг?

Саме тому, що під час процедури Заффіро шкіра піддається відповідній температурній стимуляції, а також додатково виконується водний пілінг, який. Kрім очищення шкіри, допомагає ввести комплекс активних інгредієнтів, які не тільки живлять і зволожують. шкірy, а також мають омолоджуючі та розгладжуючі властивості. Перші ефекти помітні відразу, але Заффіро – це більше, ніж одноразове лікування. Це омолоджуючий ритуал догляду, який при регулярному виконанні гарантує вам ефект повернення часу i природний вигляд. Нижче наведено посилання на наукове дослідження, яке підтверджує ефективність процедури термолігтингу, зокрема в поєднанні з гіалуроновою кислотой.

Чому Заффіро?

Апарат Заффіро дозволяє виконувати унікальнy i безпечнy ліфтинг-процедуру, даючи миттєвий ефект омолодження шкіри. Він поєднує в собі інфрачервоне випромінювання з довжиною хвилі 750-1050 нм та водний пілінг. Медичний прилад, сертифікований в ЄС і FDA.

Показання

• Втрата пружності шкіри обличчя, шиї та декольте внаслідок старіння або втрати ваги
• Втрата пружності шкіри тіла в результаті процесу старіння або втрати великої маси тіла (живіт, внутрішня частина стегон і рук, шкіра над колінами)
• В’ялість шкіри живота
• Губно-носові складки, зморшки
• Втрата контурів обличчя
• Тьмяна шкіра, яка потребує живлення

Переваги для пацієнта

• Миттєві результати
• Неінвазивний
• Комфортний
• Відсутність періоду відновлення – т.зв. процедура банкетna
• Lifting і догляд одночасно
• Омолодження шкіри
• Збільшення фібробластів на 40% – через 21 день після

Рекомендована кількість

Процедура триває від 40 до 60 хвилин. Варто повторити 3-6 процедур серією з інтервалом 3-4 тижні. Найкраще поєднується з мезотерапією гіалуроновою кислотою, що передує термоліфтінгу.

Що дізнатися більше – телефонуйте нам: +48 22 253 77 77